מדיניות תנאי שימוש באתר LOGICVAPES

ברוכים הבאים לאתר logicvapes.co.il (להלן “האתר“), המופעל על ידי JT International SA  (להלן JTI” “, “אנו“), לצורך מתן מידע על JTI ומוצריה. המבקשים להשתמש באתר (לחוד, “המשתמש”, וביחד “אתם”, “המשתמשים”) חייבים להסכים לתנאים וההגבלות (להלן “תנאי השימוש“) ולאשר שהם בני 21 שנים לפחות ומבקשים לקבל פרסומת בכתב למוצרי עישון. למען הבהירות, המונח “משתמש” מוגבל לבגירים שכבר מעשנים סיגריה רגילה או אלקטרונית. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון.

בעצם הגישה לאתר או השימוש בו, המשתמש מאשר שקרא וקיבל את תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש או עומד בתנאיהם, הנך נדרש להימנע מגישה לאתר או שימוש בו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת. שינויים כאלה ייכנסו לתוקף במועד פרסום גרסה חדשה או מעודכנת של תנאי השימוש באתר. הגישה לאתר והשימוש בו יהיו כפופים לגרסה העדכנית של תנאי השימוש באותו מועד, או לכל מדיניות או הנחיות שפורסמו או אוזכרו באתר במועד הגישה ו/או השימוש כאמור.

גישה ו/או שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, יהוו הסכמה של המשתמש לשינויים כאמור. אם אינכם מסכימים לשינויים כאמור, אנא חדלו מיד משימוש באתר.

1. אישור ואימות הגיל והבקשה להיחשף לתוכן האתר

בעת הגישה לאתר, תתבקשו לאשר כי הנכם בני 21 שנים או יותר וכי אתם מבקשים לקבל פרסום בכתב למוצרי עישון. תתבקשו לאשר שאתם מעשנים סיגריות רגילות/אלקטרוניות. אם אינכם בני 21, אינכם מעשנים סיגריות רגילות/אלקטרוניות, ואינכם מבקשים לקבל פרסום למוצרי עישון, אינכם רשאים לגשת או לאתר או להשתמש בו. בנוסף תתבקשו לספק מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) ולהתיר ביצוע הליך אימות גיל. ככל שבעתיד תבקשו להימנע מקבלת פרסום למוצרי עישון, תוכלו לעשות כן בכל עת לרבות על ידי משלוח בקשה לinfoIL@logicvapes.com.

2. בעלות וזכויות יוצרים על תוכן האתר, סימני מסחר ושמות השרתים

האתר, וכל כל החומרים הנמצאים בשימוש או המוצגים באתר שלנו, ובכלל זה טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, אייקונים, תמונות, איורים, עבודות אמנות, קטעי אודיו או וידאו, קוד ה-HTML של האתר, קוד התוכנה, תגי מטא, וכן כל אוסף, ארגון או הרכב של החומרים כאמור (להלן ביחד (כולל האתר) “תוכן האתר“) הם בבעלות או בשימוש JTI על פי רישיון, או ש-JTI מורשה להשתמש בהם או לשכפל אותם מטעם המחזיק בזכויות כאמור, והם מוגנים מכוח חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל דין אחר. אתם רשאים בזאת להציג את תוכן האתר במחשב שלכם דרך דפדפן האינטרנט שלכם, כחלק משימוש רגיל וצפוי באתר. אינכם רשאים להעתיק את תוכן האתר או להשתמש בו בכל צורה שהיא או לכל מטרה שהיא. בפרט, אינכם רשאים (1) לשנות, למכור, לשכפל, להפיץ, לשדר מחדש, לפרסם, להציג, להכין עבודות נגזרות על בסיס, לפרסם מחדש, או לעשות כל שימוש אחר בתוכן האתר או בזכויות הבעלות או זכויות היוצרים שלו, ללא הסכמת JTI מראש ובכתב; או (2) להסיר או לשנות כל זיהוי נראה לעין או שאינו נראה לעין, סימנים, הודעות והסרת אחריות. משתמש המבקש להשתמש בתוכן האתר למטרה שאינה שימוש אישי, או לשנות את תוכן האתר, ייצור קשר איתנו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת infoIL@logicvapes.com.

סימני המסחר וסמלי הלוגו של JTI ושל LOGICVAPES המופיעים באתר שלנו הם סימני מסחר שנמצאים בבעלות JTI או שייכים לה מכוח רישיון (להלן “סימני המסחר“). האתר עשוי גם להכיל סימני מסחר שנמצאים בבעלות או בשליטת צדדים שלישיים (להלן “סימני צד ג’“). שימוש של המשתמש בתוכן האתר לא יפורש כמעניק, במשתמע או אחרת, רישיון לשימוש בסימני המסחר או בסימני צד ג’ ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי סימני המסחר וסימני צד ג’ כאמור.

המשתמש אינו רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור לשם לקיחה של תוכן האתר, תוכן צד ג’, סימני מסחר, שמות שרתי האתר, סימני צד ג’ או מידע קנייני אחר, ללא הסכמתנו בכתב ומראש. המשתמש אינו רשאי להשתמש בתגי מטא או כל “טקסט נסתר” אחר העושה שימוש בשם שלנו, בסימני המסחר או בסימני צד ג’ ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש או הסכמה מפורשת בכתב של בעלי סימני צד ג’, לפי העניין.

3. שימוש באתר

המשתמש מסכים להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד ולשימושו האישי בלבד.

המשתמש לא ישתמש באתר ולא יתיר לאחרים להשתמש באתר על מנת:

(1)        להוריד, לשלוח בדואר אלקטרוני, להעמיד לרשות, לספק גישה, או להעביר בכל צורה אחרת, כל חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, מנצל לרעה, מטריד, מענה, משמיץ, וולגרי, מגונה, מוציא דיבה, פורנוגרפי, כולל דברי שטנה או גזעני, או מעורר התנגדות על רקע אתני או אחר, לרבות אך לא רק, חומר המעודד התנהגות היכולה להוות עבירה פלילית או הפרת חבות אזרחית, מפר קניין רוחני או זכויות אחרות של אחרים, חושף עניינים פרטיים או אישיים הנוגעים לאדם, או מפר אחרת כל דין מקומי, לאומי או בינלאומי;

(2)        לשלוח בדואר אלקטרוני, לשלוח בדואר רגיל, להעמיד לרשות, לספק גישה, או להעביר בכל צורה אחרת, כל פרסום שלא התבקש או שאינו מורשה, לרבות חומרי קידום מכירות, “דואר זבל”, “מכתבי שרשרת”, “תכניות פירמידה”,  או כל צורת שידול אחרת;

(3)        להעלות, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשלוח בדואר רגיל, להעמיד לרשות, לספק גישה, או להעביר בכל צורה אחרת באתר, כל חומר המכיל וירוסים של תוכנה, תולעים או “סוסים טרויאניים”, או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תכניות המתוכננות לשבש, להשמיד, לשנות או להגביל תפקודיות של תוכנת מחשב או חומרה או של ציוד טלקומוניקציה;

(4)        להפריע לאתר או לשבש אותו או את מי מכן האתר, השרתים או הרשתות המחוברים אליו, לרבות ניסיון להפריע לגישה של משתמש אחר, מארח או רשת, לרבות אך לא רק, גרימת עומס-יתר, ביצוע התקפות “מניעת שירות”, “ספאמינג”, “קראשינג”, “הפגזת דואר” של האתר, או כל אי ציות לדרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של רשתות המחוברות לאתר;

(5)        להשתמש באתר למטרות ציבוריות או מסחריות ללא הסכמה מפורשת של JTI בכתב ומראש;

(6)        לשנות, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע הנדסה הפוכה, להדיר לאחור או לפרק כל חלק באתר;

(7)        לאסוף או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים.

המשתמש מסכים לא לגשת לאתר מטריטוריה שבה הגישה, השימוש או התוכן כאמור אינם חוקיים. המשתמש מסכים כי JTI לא תהיה אחראית לציות לכל דין זר רלוונטי.

4. מדיניות הפרטיות של האתר

בעצם הגישה לאתר, אתם מכירים בכך שקראתם והבנתם את מדיניות הפרטיות באתר של LOGICVAPES (להלן “מדיניות הפרטיות“), הקובעת את כללי האיסוף, השימוש, האחסון והחשיפה של מידע אישי של משתמשים. הינך מסכים לספק מידע מדויק, עדכני ושלם על עצמך כפי שיידרש לעניין נוהל אישור הגיל וכל רישום אחר או טופס אחר (ביחד, “נתוני רישום“); (2) לנהל את אבטחת הסיסמה והזיהוי שלכם; (3) לנהל ולעדכן מיד נתוני רישום ומידע אחר שאתם מספקים לנו; (4) לא למכור, להעביר או להמחות את החשבון שלכם; וכן (5) להיות אחראים באופן מלא לשימוש בחשבון שלכם ולכל פעולה שתיעשה תוך שימוש בחשבון שלכם.

5. שינויים באתר

JTI שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת, לשנות או לבטל כל חלק באתר, שירות או מוצר המתואר/מוצע בו, באופן זמני או לצמיתות, ולהגביל או לאסור גישה לחלק כאמור, ללא הודעה. המשתמש מסכים שלא תהיה לJTI כל חבות כלפי המשתמש או כלפי צד ג’ בעניין שינוי, השעיה או הפסקה של פעילות האתר כאמור.  JTI שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן כל טעות או השמטה של כל חלק באתר בכל עת וללא הודעה, אך מאשרת שאין לה כל חובה לעשות כן.

6. היפר-קישורים

האתר עשוי לכלול היפר-קישורים לאתרים המופעלים על ידי צדדים שאינם JTI. היפר-קישורים אלה לא יתפרשו כמתן תמיכה או מתן חסות מצד JTI לאתרים אליהם מובילים ההיפר-קישורים כאמור. גישת המשתמש לאתרי צד ג’ כאמור, לרבות כל מידע, חומר, מוצרים ושירותים באתרים כאמור, יהיו באחריות המשתמש בלבד.

7. הסרת אחריות

האתר, תוכן האתר ותוכן צד ג’ מסופקים כפי שהם וכפי שיהיו זמינים (“AS IS” , “AS AVAILABLE”) ללא כל מצג או אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, סטטוטורית או אחרת.

האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות כתיב.  JTI אינה מספקת כל הבטחה לעניין האבטחה, המהימנות, העדכניות, הנכונות או הדיוק של האתר או תוכן האתר, או לעניין התאמתו לכל מטרה שהיא.

עד למידה המותרת על פי חוק, JTI מחריגה כל מצג, אחריות ותנאי, במפורש או במשתמע, סטטוטורית או אחרת, לרבות כל מצג או אחריות או תנאי בנוגע לאיכות הסחורות, התאמתן למטרה מסוימת ואי הפרת החוק.

מובהר כי המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לבדוק את התאמת המוצרים שהוא רוכש בתחנות המכירה, גם ככל שהם מתוארים באתר. התיאור באתר הינו כללי ונועד לצרכי התרשמות ראשונית בלבד.

8. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא ישאו JTI, סניפיה, והדירקטורים, בעלי המניות, נושאי המשרה, העובדים והנציגים של מי מאלה (ביחד “צדדי JTI“), בכל חבות או אחריות בגין כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, עונשי או לדוגמה, מכל טיב שהוא, לרבות אך לא רק נזק בגין אחד מאלה:

(1) אובדן רווח, הכנסה, תקבולים או הזדמנות;

(2) הפרעה לעסקים;

(3)  כישלון לממש חיסכון;

(4)  נזק לרכוש או נזקי גוף;

(5) וירוסים, תוכנה זדונית, תולעים או רכיבים מזיקים אחרים או הפרות אבטחה;

(6) השחתת נתונים, אובדן נתונים או אובדן גישה לנתונים, הודעות שכשלו, שגיאות או תקלות בהעברת נתונים;

(7) אובדן מוניטין או הפסד בלתי מוחשי אחר.

הגבלות אלה יחולו גם אם נמסר לצדדי JTI בדבר אפשרות לנזקים כאמור, ובין אם הם נובעים ממצג שווא, דיני נזיקין או דיני חוזים או כל דין אחר

9. שיפוי

המשתמש אחראי ויישא בחבות בגין הבאים: (א) כל הפרה של תנאי שימוש אלה, לרבות מצגים, הצהרותיו והתחייבויותיו של המשתמש לפי תנאי שימוש אלה, והתוצאות של ההפרה כאמור, לרבות ההפסד או הנזק שייגרמו כתוצאה מכך לצדדי JTI ; (ב) כל פעילות שאירעה במסגרת אישור גיל משתמש או רישום לאתר; (ג) כל מעשה ומחדל של המשתמש.

המשתמש מסכים בזאת לשפות ולשמור מפגיעה את צדדי JTI כנגד כל תביעה, הפסד, פסק דין, פיצויים, עלות והוצאה (לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות סבירות), שנגרמו לצדדים האמורים לעיל עקב או כתוצאה משימוש או גישה של המשתמש, או של כל אדם שניגש לאתר, לתוכן האתר או לתוכן צד ג’ מטעם המשתמש, או מהפרה של תנאי שימוש אלה על ידי מי מהם כאמור. המשתמש יסייע וישתף פעולה, כפי שיידרש בסבירות על ידי הצדדים האמורים לעיל, להגנה בכל תביעה או דרישה כאמור.

10. הדין החל

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת בין JTI לבין משתמש בקשר לאתר, לתנאי שימוש אלה או לעניינים קשורים, תיושב סופית אך ורק בבתי המשפט של מחוז תל אביב, ישראל, והמשתמש מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט כאמור ביחס לכל מחלוקת כאמור.

11. כלל ההסכם

תנאי שימוש אלה כוללים ומשלבים באמצעות הפניות, את כל ההודעות, המדיניות, הסרת האחריות ושאר התנאים הכלולים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות . תנאי שימוש אלה, לרבות התנאים הנוספים כפי שיתוקנו מעת לעת, מהווים את כלל ההסכם שבין המשתמש לבין JTI הנוגע לגישה ולשימוש באתר, וגוברים על כל הבנה או הסכם קודם (בעל פה או בכתב), או תביעה, מצג או הבנה בין הצדדים ביחס לנושאים אלה. אין לתקן או לשנות את תנאי השימוש, למעט בכתב או דרך פרסום התיקונים או השינויים כאמור באתר.

12. המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר אחרת את זכויותיו, חובותיו או התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה.

13. הפרדה

מצא בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא חסרת תוקף, יסכימו הצדדים על אף זאת כי על בית המשפט לנסות לתת תוקף לכוונת הצדדים כפי שהיא משתקפת בהוראה, וכי כל שאר הוראות תנאי שימוש אלה יישארו תקפות במלואן.

14. העדר ויתור

JTI לא תיחשב כמי שוויתרה על כל זכות או סעד המתוארים בתנאי שימוש אלה, אלא אם נעשה הוויתור כאמור בכתב ונחתם על ידנו. שום איחור או מחדל שלנו במימוש זכויות או סעדים שלנו לא ייפגע ולא יפורש כוויתור. מימוש יחיד או חלקי של זכות או סעד לא ישלול מימוש של זכות או סעד אחרים. כשלון שלנו לאכוף ביצוע קפדני של הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף את ההוראה כאמור לאחר מכן, או כל הוראה אחרת לפי תנאי שימוש אלה.

15. סיום

תנאי השימוש יהיו בתוקף עד לסיומם או להחלפתם על ידי JTI, עם או ללא עילה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אם המשתמש כשל לציית לתנאי השימוש, כולם או מקצתם,   JTIרשאית לסרב להעניק לו גישה לאתר. כמו כן אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או להשעות את גישת המשתמש לאתר והשימוש שלו באתר, כולו או מקצתו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא עילה. הפסקה כזו מצדנו תהיה בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות או סעד העומדים לנו, לרבות צו מניעה או כל סעד או תרופה אחרים שאנו זכאים להם מכוח הדין האזרחי או דיני היושר. הסתיימו תנאי השימוש או הרשות לגשת או להשתמש באתר מכל סיבה שהיא, ימשיכו תנאי שימוש אלה לחול ולחייב את המשתמש ביחס לגישה או שימוש קודמים שלו באתר, ובכל הקשור או הנוגע או הנובע מאלה. ביקש המשתמש לסגור את חשבון האתר, יודיע לנו באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת infoIL@logicvapes.com.

סעיפים 2, 7, 8, 9, 10 ו-15 לתנאי שימוש אלה יישארו בתוקף לאחר סיום או פקיעת תנאי שימוש אלה.

16. זכויות

כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש בתנאי שימוש אלה שמורות.

17. עדכון אחרון

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בפברואר 2020.

18. כותרות

הכותרות המופיעות בתנאי שימוש אלה נכללות לנוחות בלבד, ואין להם כל תוקף חוקי או חוזי.

19. אנשי קשר

שאלות, הערות או דיווחים על הפרות יש לשלוח ל-JTI בדואר אלקטרוני, לכתובת: infoIL@logicvapes.com.